Apr 5, 2020   6:01 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Blaho – FME I-ALSM-MV den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Blaho
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-57850
ID študenta:57850
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Milesich
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh rámu vozidla Škoda E-Car KITE
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu rámov malých mestských elektromobilov
2. Navrhnite rám a príslušné časti vozidla Škoda E-Car KITE
3. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu
  
Rozsah práce:50 – 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Marek Blaho
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu