31. 3. 2020  22:40 Benjamín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Blaho – SjF I-ALSM-MV den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Blaho
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5232-57850
ID študenta:57850
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Tomáš Milesich
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Návrh rámu vozidla Škoda E-Car KITE
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu rámov malých mestských elektromobilov
2. Navrhnite rám a príslušné časti vozidla Škoda E-Car KITE
3. Práca bude obsahovať výkresovú dokumentáciu
  
Rozsah práce:50 – 80 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Marek Blaho
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu