18. 10. 2019  13:23 Lukáš
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Radoslav Olach – SjF B-VSMK pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Radoslav Olach
Študijný program:výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-13439-62605
ID študenta:62605
Vedúci práce:Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Výroba tvarových súčiastok
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1, Charakteristika sústruženia a nástrojov pre sústruženie
2, Porovnanie výroby tvarovej súčiastky sadou nástrojov a tvarovým nástrojom
3, Korekcia tvarového sústružníckeho noža
  
Rozsah práce:30-50
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:10. 06. 2013Ing. Radoslav Olach
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu