26. 10. 2020  8:51 Demeter
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Radoslav Olach – SjF B-VSMK pres [sem 4, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Strojnícka fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Radoslav Olach
Študijný program:
výrobné systémy a manažérstvo kvality
Študijné odbory:
5.2.50. výrobná technika, 5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:
SjF-13439-62605
ID študenta:
62605
Vedúci práce:
Ing. Lucia Ploskuňáková
Miesto vypracovania:
ÚSETM
 
 
Názov práce:Výroba tvarových súčiastok
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1, Charakteristika sústruženia a nástrojov pre sústruženie
2, Porovnanie výroby tvarovej súčiastky sadou nástrojov a tvarovým nástrojom
3, Korekcia tvarového sústružníckeho noža
 
 
Rozsah práce:30-50
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
10. 06. 2013Ing. Radoslav Olach
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu