21. 1. 2020  0:30 Vincent
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Lukáš Cepka – MTF B-BOZ den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Cepka
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-46710
ID študenta:46710
Vedúci práce:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Drevo a jeho zloženie
2. Metódy termickej analýzy
3. Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
4. Vyhodnotenie výsledkov a diskusia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Lukáš Cepka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska