13. 12. 2019  8:16 Lucia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Martin Černý – MTF B-PPP pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Černý
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-46732
ID študenta:46732
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podstata a význam komunikácie
2 Analýza súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
3 Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Martin Černý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu