Jan 25, 2020   11:54 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Černý – MTF B-PPP den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Černý
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-46732
ID študenta:46732
Vedúci práce:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Miesto vypracovania:MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  
Názov práce:Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podstata a význam komunikácie
2 Analýza súčasného stavu vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
3 Návrh opatrení na zlepšenie vnútropodnikovej komunikácie v podniku MAGNA SLOVTECA, s.r.o., o.z. Magna Trnava
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2015Ing. Martin Černý
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu