Dec 6, 2019   4:02 p.m. Mikuláš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dušan Makiš – FEEIT B-ELT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dušan Makiš
Študijný program:Elektrotechnika
Študijný odbor:5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-5392-47590
ID študenta:47590
Vedúci práce:doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Miesto vypracovania:ÚJFI FEI STU, UCEA SZU Trenčín
  
Názov práce:Mapovanie žiarenia v okolí urýchľovača elektrónov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Popíšte lineárny urýchľovač elektrónov v Trenčíne.
2. Oboznámte sa s prístrojom GAMMA-SCOUT pre meranie radiácie.
3. Zmerajte príkon dávkového ekvivalentu v budove urýchľovača počas jeho prevádzky s rýchlymi elektrónmi v závislosti od výkonu urýchľovača.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015Ing. Dušan Makiš
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD.
garant študijného programu