18. 2. 2020  23:42 Jaromír
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Bendík – FIIT B-INFO den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Bendík
Študijný program:informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-48088
ID študenta:48088
Vedúci práce:Ing. Ján Laštinec
  
Názov práce:Automatizované generovanie textových dokumentov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2015Ing. Jakub Bendík
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
garantka študijného programu