Jun 19, 2018   12:32 p.m. Alfréd
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ondrej Gono – FIIT B-PKSS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačových systémov a sietí
 Fakulta informatiky a informačných technológií
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:               Ondrej Gono
Študijný program:               počítačové a komunikačné systémy a siete
Študijný odbor:               9.2.4. počítačové inžinierstvo
Evidenčné číslo:               FIIT-13425-52383
ID študenta:               52383
  
Vedúci práce:               Ing. Peter Pištek, PhD.
  
Názov práce:Multimediálny systém pre osobnú vlakovú dopravu

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.

Rozsah práce:40

Dátum zadania:17. 02. 2014

Dátum odovzdania:12. 05. 2015



Ing. Ondrej Gono
študent
 
 
 
 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
vedúci pracoviska