Jan 29, 2020   7:13 p.m. Gašpar
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Boris Jambor, PhD. – FCFT D-OTTP den [year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Boris Jambor
Študijný program:organická technológia a technológia palív
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-12310-40229
ID študenta:40229
Vedúci práce:doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Miesto vypracovania:FCHPT STU v Bratislave, Oddelenie organickej techológie, katalýzy a ropy
  
Názov práce:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Výskum v oblasti sekundárnych reakcií prebiehajúcich pri termickom rozklade uhľovodíkových surovín, so zameraním na strednoteplotnú pyrolýzu uhľovodíkov. Sledovať sa bude vplyv zloženia reálnych rafinérskych surovín, materiálu reaktora, úpravy povrchu reaktora, na množstvo a morfológiu uloženého koksu v laboratórnom pyrolýznom reaktore. Na tento účel bude potrebné vyvinúť a otestovať nové laboratórne zariadenie. Sledovať sa bude aj vplyv reakčných parametrov na výťažky nízkomolekulových alkénov pri pyrolýze rovnakých surovín.
  
Rozsah práce:100
  
Dátum zadania:02. 07. 2012
  
Dátum odovzdania:27. 06. 2017Ing. Boris Jambor
riešiteľ
 
 
 
 
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc.
garant študijného programu