7. 4. 2020  16:02 Zoltán
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Matej Budovec – SjF B-ALSM pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Budovec
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-54793
ID študenta:54793
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Rastislav Radoš
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Možnosti zvyšovania bezpečnosti jazdy automobilou autonómnosťou
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Vykonajte analýzu bezpečnostných prvkov zvyšujúcich autonómnosť.
2. Analyzujte automobily s rôznou úrovňou autonómnosti.
3. Navrhnite koncepčne súbor bezpečnostných prvkov autonómneho vozidla.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Matej Budovec
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu