Dec 10, 2019   5:27 a.m. Radúz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Frederik Kováč – FME B-ALSM den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dopravnej techniky a konštruovania
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Frederik Kováč
Študijný program:automobily, lode a spaľovacie motory
Študijný odbor:5.2.4. motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Evidenčné číslo:SjF-5230-55045
ID študenta:55045
Vedúci práce:Ing. Ján Danko, PhD.
Konzultant:Ing. Martin Bugár, PhD.
Miesto vypracovania:Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:Koncepčný návrh elektrického pohonu malého motocykla
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Analyzujte súčasný stav malých motocyklov s elektrickým pohonom.
2. Na základe predchádzajúcej analýzy koncepčne navrhnite elektrický pohon malého motocykla.
4. Vykonajte potrebné výpočty pre určenie základných parametrov motocykla, jeho hnacej sústavy.
5. Špecifikujte hlavné časti elektrického pohonu malého motocykla.
6. Práca bude obsahovať zostavné výkresy a výkresovú dokumentáciu k vybraným častiam navrhnutého motocykla.
  
Rozsah práce:30 - 50 strán včítane príloh
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Frederik Kováč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
garant študijného programu