23. 1. 2020  8:48 Miloš
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Pavlík – MTF I-OAM den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Pavlík
Študijný program:obrábanie a montáž
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:MTF-5284-55322
ID študenta:55322
Vedúci práce:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Konzultant:Ing. Peter Hološ
Miesto vypracovania:MEVO TECHNOLOGY, s.r.o. Trenčín, MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Technológia výroby závitov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1 Technológia výroby, meranie a kontrola závitov
2 Analýza technológie výroby závitov vo firme MEVO TECHNOLOGY, s.r.o. Trenčín
3 Experimentálne overenie možnosti výroby závitov v rozličných obrábaných materiáloch rezaním a tvárnením
4 Vyhodnotenie výsledkov experimentov z hľadiska kvality a efektívnosti a návrh opatrení na realizáciu v praxi
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Peter Pavlík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
garant študijného programu