26. 10. 2020  12:29 Demeter
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Jankovič – MTF I-PPN pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Jankovič
Študijný program:
počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor:5.2.51. výrobné technológie
Evidenčné číslo:
MTF-5288-49266
ID študenta:49266
Vedúci práce:prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Konzultant:doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Vplyv boridovania na opotrebovanie stopkových fréz
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:1 Analýza problematiky opotrebovanie rezných nástrojov
2 Zlepšovanie rezných vlastností stopkových nástrojov
3 Návrh a realizácia experimentu pre sledovanie opotrebovania stopkovej frézy
4 Vyhodnotenie experimentu
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
02. 05. 2014Ing. Peter Jankovič
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu