May 25, 2020   11:00 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Vozárik – FEEIT I-EE-VREE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Vozárik
Študijný program:
Elektroenergetika
Študijný odbor:
5.2.9. elektrotechnika
Evidenčné číslo:
FEI-5388-64909
ID študenta:
64909
Vedúci práce:Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhD.
Miesto vypracovania:
Oddelenie elektroenergetiky
 
 
Názov práce:
Akumulácia elektrickej energie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Opíšte jednotlivé typy akumulácie elektrickej energie
2. Analyzujte možnosti využitia jednotlivých typov akumulácie v budúcnosti
3. Opíšte a analyzujte možnosti akumulačného systému založeného na vodíku ako nosiči energie
4. Spracujte SWOT analýzu jednotlivých typov akumulácie
 
 
Rozsah práce:
max. 80 strán
 
 
Dátum zadania:
17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:
23. 05. 2014Ing. Marek Vozárik
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.
garant študijného programu