Jan 20, 2020   9:26 p.m. Dalibor
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Andrej Hrabaj – MTF B-PPP comb [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Andrej Hrabaj
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5286-6843
ID študenta:6843
Vedúci práce:Ing. Iveta Čambálová
Miesto vypracovania:MATADOR Industries, a. s., Dubnica nad Váhom
  
Názov práce:Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Podstata a význam etického kódexu zamestnancov v priemyselnom podniku
2 Analýza východísk pre tvorbu etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
3 Návrh etického kódexu zamestnancov v podniku MATADOR Industries, a. s.
4 Zhodnotenie navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:18. 02. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2013Bc. Andrej Hrabaj
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
garantka študijného programu