Jan 22, 2020   2:37 p.m. Zora
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ivan Guliš – FME I-KPSP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Guliš
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-62581
ID študenta:62581
Vedúci práce:prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Marketingové plánovanie ako nástroj strategického riadenia firmy
2. Analýza súčasného stavu vo firme Shipbuilding and machinery a.s. a východiská pre tvorbu marketingového plánu
3. Návrh marketingového plánu pre firmu Shipbuilding and machinery a.s.
  
Rozsah práce:50 - 70 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Ivan Guliš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu