25. 2. 2020  8:10 Frederik
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ivan Guliš – SjF I-KPSP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Guliš
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-62581
ID študenta:62581
Vedúci práce:prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Marketingové plánovanie ako nástroj strategického riadenia firmy
2. Analýza súčasného stavu vo firme Shipbuilding and machinery a.s. a východiská pre tvorbu marketingového plánu
3. Návrh marketingového plánu pre firmu Shipbuilding and machinery a.s.
  
Rozsah práce:50 - 70 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Ivan Guliš
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu