Jan 24, 2020   4:52 a.m. Timotej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ľubomír Žákovič – FME I-KPSP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Žákovič
Študijný program:kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
Študijný odbor:5.2.57. kvalita produkcie
Evidenčné číslo:SjF-17394-62464
ID študenta:62464
Vedúci práce:doc. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Konzultant:Ing. Anton Matejíčka
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretické východiská riešenej problematiky.
2. Analýza súčasného stavu v oblasti riadenia nezhodných produktov a uplatňovaných metód na zlepšovanie vybraných procesov vo vybranom výrobnom podniku.
3. Návrh opatrení na zlepšovanie v oblasti znižovania počtu nezhodných produktov vo vybranom výrobnom podniku.
  
Rozsah práce:50 - 70 strán
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:09. 06. 2014Ing. Ľubomír Žákovič
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
garantka študijného programu