Jun 3, 2020   7:06 p.m. Karolína
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Kristína Úradníčková – FCE B-STOP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva
 Stavebná fakulta
2012/2013
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Kristína Drinková
Študijný program:
stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-100066-7032
ID študenta:
7032
Vedúci práce:
doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.
Konzultant:Ing. Kristína Galbová
 
 
Názov práce:
Životný cyklus produktu a jeho posúdenie
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Posudzovanie životného cyklu – LCA – patrí medzi analytické metódy využívajúce hodnotenie dopadov na životné prostredie ľudských produktov t.j. výrobkov, služieb a technológií. Metóda LCA hodnotí environmentálne dopady týchto produktov vzhľadom na celý ich životný cyklus, ktorý začína získavaním a výrobou vstupných surovín a materiálov, výrobou samotného produktu, jeho využívanie a až po jeho odstránenie, opätovné využitie alebo recykláciu materiál, z ktorého sa produkt skladá. Dopady produktov t.j. aj komunálnych odpadov na životné prostredie sú hodnotené na základe posúdenia materiálových a energetických tokov, ktoré sa v študovanom systéme vymieňa so životným prostredím. Prácu bakalár spracuje vo forme štúdie.
 
 
Rozsah práce:
v súlade s Pokynmi na vypracovanie BP
 
 
Literatúra:
  1. Odporúčaná a poskytnutá literatúra vedúcim bakalárskej práce
 
 
Dátum zadania:18. 02. 2013
 
 
Dátum odovzdania:17. 05. 2013Ing. Kristína Úradníčková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Štefan Stanko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu