Jan 28, 2020   8:39 p.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Branislav Baník – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných budov
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Branislav Baník
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-57888
ID študenta:57888
Vedúci práce:Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD., Ing. Dagmar Lavrinčíková, PhD., doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Objekt hotelového komplexu****má byť navrhnutý v Bratislave na pozemku jedného z mestských blokov Petržalky na Muchovom námestí. Pozemok je v dotykovom území s líniou železničnej trate a v blízkosti diaľničného obchvatu. Tento blok je tiež špecifický svojou náväznosťou na Starý most a tým aj novonavrhovanú električkovú trať a stáva sa tak určitým pandantom celomestského centra predurčeného ako jedno zo hlavných námestí Petržalky. Prednosťou pozemku je aj jeho rekreačný potenciál, keďže je v línii pokračovania Chorvátskeho ramena, teda centrálnej „zelenej chrbtice“ Petržalky. Riešenie hotela musí zohľadňovať situovanie objektu v území s nutnosťou doriešenia peších prístupov a dopravnej situácie. Cieľom je navrhnúť objekt mestského kongresového hotela**** so sekciou apartmánového bývania a komplexom konferenčných, gastronomických, obchodných a relaxačných služieb.
Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Ťažiskové merítko: 1:200, 1:100, 1:50, 1:20.
Grafická časť DP bude obsahovať:
- základný koncept a filozofiu architektonického návrhu , vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k nadradenej územno-plánovacej dokumentácii , princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je vhodné dokumentovať grafickú časť z AT III s rozpiskou ateliéru AT III.
Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou .
Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.
  
Rozsah práce:architektonická štúdia
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2014Ing. arch. Branislav Baník
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu