1. 4. 2020  4:47 Hugo
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Branislav Baník – FA I-ARCH den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných budov
 Fakulta architektúry
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Branislav Baník
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-57888
ID študenta:57888
Vedúci práce:Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD., Ing. Dagmar Lavrinčíková, PhD., doc. Ing. Mária Budiaková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Mestský kongresový hotel ****, Muchovo námestie, Bratislava
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Objekt hotelového komplexu****má byť navrhnutý v Bratislave na pozemku jedného z mestských blokov Petržalky na Muchovom námestí. Pozemok je v dotykovom území s líniou železničnej trate a v blízkosti diaľničného obchvatu. Tento blok je tiež špecifický svojou náväznosťou na Starý most a tým aj novonavrhovanú električkovú trať a stáva sa tak určitým pandantom celomestského centra predurčeného ako jedno zo hlavných námestí Petržalky. Prednosťou pozemku je aj jeho rekreačný potenciál, keďže je v línii pokračovania Chorvátskeho ramena, teda centrálnej „zelenej chrbtice“ Petržalky. Riešenie hotela musí zohľadňovať situovanie objektu v území s nutnosťou doriešenia peších prístupov a dopravnej situácie. Cieľom je navrhnúť objekt mestského kongresového hotela**** so sekciou apartmánového bývania a komplexom konferenčných, gastronomických, obchodných a relaxačných služieb.
Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Ťažiskové merítko: 1:200, 1:100, 1:50, 1:20.
Grafická časť DP bude obsahovať:
- základný koncept a filozofiu architektonického návrhu , vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k nadradenej územno-plánovacej dokumentácii , princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je vhodné dokumentovať grafickú časť z AT III s rozpiskou ateliéru AT III.
Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou .
Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.
  
Rozsah práce:architektonická štúdia
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2014Ing. arch. Branislav Baník
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu