Jan 21, 2020   6:28 a.m. Vincent
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Erik Polák – MTF I-IBE comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Erik Polák
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-66358
ID študenta:66358
Vedúci práce:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Vplyv tepelného toku na čas do zapálenia materiálov na báze dreva
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Proces horenia lignocelulózových materiálov
2. Vlastnosti lignocelulózových materiálov a ich vplyv na proces iniciácie
3. Sledovanie vplyvu tepelného toku na iniciáciu plameňového horenia
4. Vyhodnotenie nameraných výsledkov
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2014Ing. Erik Polák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Karol Balog, PhD.
garant študijného programu