May 25, 2020   10:55 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Ágnes Gyarmati – FA B-AU den [term 12, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 
Fakulta architektúry
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ágnes Gyarmati
Študijný program:
architektúra a urbanizmus
Študijný odbor:
architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
FA-5468-7448
ID študenta:
7448
Vedúci práce:
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD.
 
 
Názov práce:
Jelšava – Námestie republiky
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie rekonštrukcie Námestia republiky v meste Jelšava.
Obsah a rozsah zadania :
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie:
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: prílohy : správa
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe k tomuto zadaniu, ktoré Vám vydá ústav.
 
 
Dátum zadania:
13. 03. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
27. 05. 2019Bc. Ágnes Gyarmati
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu