Oct 24, 2020   2:50 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Alexander Szalay – FAD I-ARCH den [term 5, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných budov
 
Fakulta architektúry a dizajnu
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Alexander Szalay
Študijný program:
architektúra
Študijný odbor:
5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FAD-5467-65585
ID študenta:65585
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Konzultant:
Ing. D. Lavrinčíková, PhD., doc. Ing. M. Budiaková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU
 
 
Názov práce:
Kongresový hotel
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Zadanie je súčasťou riešeného územia, ktoré poslucháč spracoval v zimnom semestri šk.r.2015/2016. Hotel predstavuje významnú dominantu v danom území a zadanie predstavuje komplexné riešenie tohto typologického druhu v území so zložitými zastavovacími podmienkami.
Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať:
- základný koncept a filozofiu architektonického návrhu , vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu zóny Pribinova, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky preddiplomového projektu (urbanistický návrh).
Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.
 
 
Rozsah práce:Architektonická štúdia
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:18. 05. 2016Ing. arch. Alexander Szalay
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu