7. 4. 2020  13:14 Zoltán
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. arch. Alexander Szalay – FA I-ARCH den [sem 5, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav architektúry obytných budov
 Fakulta architektúry
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Alexander Szalay
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-65585
ID študenta:65585
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Konzultant:Ing. D. Lavrinčíková, PhD., doc. Ing. M. Budiaková, PhD.
Miesto vypracovania:FA STU
  
Názov práce:Kongresový hotel
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie je súčasťou riešeného územia, ktoré poslucháč spracoval v zimnom semestri šk.r.2015/2016. Hotel predstavuje významnú dominantu v danom území a zadanie predstavuje komplexné riešenie tohto typologického druhu v území so zložitými zastavovacími podmienkami.
Obsah elaborátu diplomovej práce bude spracovaný v súlade s požiadavkami na obsahovú dokumentáciu v rozsahu architektonickej štúdie. Grafická časť DP bude obsahovať:
- základný koncept a filozofiu architektonického návrhu , vývojové kresby (ručné skice), funkčno-prevádzkové schémy, fotodokumentáciu riešeného územia „schwarze mape“, zdokumentovanie vzťahu navrhovaného objektu k širšiemu priestorovému kontextu zóny Pribinova, princípy napojenia objektu na dopravnú infraštruktúru, konštrukčné riešenie (schému konštrukčného návrhu), architektonické riešenie: výkresy situácie (1:500 a 1:200), všetky pôdorysy, minimálne 2 rezy, všetky pohľady, vizualizácie navrhovaného objektu, mierkové prehĺbenie vo vybranom detaile projektu. Okrem uvedeného obsahu elaborátu môže byť projekt dokumentovaný koncepčnými schémami a analýzami podľa povahy zadania. V elaboráte DP je možné dokumentovať (vzhľadom na charakter zadania) aj výsledky preddiplomového projektu (urbanistický návrh).
Súčasťou elaborátu DP bude pracovný overovací model (merítko podľa dohody), sprievodná správa, prezentačný poster 70x100cm, CD nosič s kompletnou výkresovou dokumentáciou . Diplomová práca bude odovzdaná v dvoch kompletných paré.
  
Rozsah práce:Architektonická štúdia
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:18. 05. 2016Ing. arch. Alexander Szalay
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu