May 25, 2020   9:31 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Matúš Kováč – FIIT B-INFO den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
 
Fakulta informatiky a informačných technológií
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Matúš Kováč
Študijný program:
informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-5212-73984
ID študenta:
73984
Vedúci práce:
Ing. Ivan Kapustík
  
Názov práce:Brankár pre simulovaný robotický futbal
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
 
 
Rozsah práce:
40
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2017Ing. Matúš Kováč
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
vedúci pracoviska