Jan 25, 2020   5:57 p.m. Gejza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Bíro – FCE B-TMS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Bíro
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-75457
ID študenta:75457
Vedúci práce:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Konzultant:KPS: Ing. Peter Hanuliak, PhD., Statika: Ing. Peter Paulík, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava, Stavebná fakulta STU, Katedra Technológie stavieb
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
   - Technická správa k POV
   - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis pre proces realizácie cementových poterov, vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (Poster)

2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1.nadzemného podlažia, priečny rez schodiskom, 1 pohľad

3. Statika
3.1 Betónové konštrukcie:
    -Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
    -Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
    -Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
    -Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
    -Technická správa statiky
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
 2. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 3. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 5. ZAPLETAL, I. -- KOL. Technológia stavieb: Dokončovacie práce 2. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 299 s. ISBN 80-227-2084-4.
 6. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 7. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 8. BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 9. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 10. HESTERMANN, U. -- WEINBRENNER, U. -- NEUMANN, D. Stavebné konštrukcie I. Bratislava: JAGA GROUP, 2005. 499 s. ISBN 80-8076-017-9.
 11. HESTERMANN, U. -- NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Vydavateľstvo JAGA GROUP, s.r.o., 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 12. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Marek Bíro
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu