Feb 24, 2020   12:59 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Marek Vajda – MTF I-IBE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Vajda
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-45610
ID študenta:45610
Vedúci práce:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Posúdenie vplyvu halogénderivátov na pracovné prostredie zamestnancov chemickej výroby
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Faktory pracovného prostredia
2. Halogénderiváty v pracovnom prostredí
3. Metódy stanovenia halogénderivátov v zložkách pracovného a životného prostredia
4. Vyhodnotenie meraní koncentrácie halogénderivátov vo vybranom pracovnom
    prostredí
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2016Ing. Marek Vajda
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu