Feb 17, 2020   11:00 p.m. Miloslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Miroslav Krištof – MTF I-IBE comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Miroslav Krištof
Študijný program:integrovaná bezpečnosť
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Evidenčné číslo:MTF-13551-44702
ID študenta:44702
Vedúci práce:Ing. Anna Michalíková, CSc.
Miesto vypracovania:UIBE MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Charakteristika elektronického odpadu, legislatívna úprava
2. Metódy získavania vzácnych kovov z odpadov
3. Zhodnotenie vybranej metódy, riziká a ekonomické aspekty
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2016Ing. Miroslav Krištof
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
garant študijného programu