Feb 24, 2020   1:58 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Matúš Fornadeľ – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matúš Fornadeľ
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-77150
ID študenta:77150
Vedúci práce:Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
  
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady a 3D zobrazenie v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov.
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Matúš Fornadeľ
študent
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu