19. 2. 2020  16:40 Vlasta
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Kosák – SvF B-TMS den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky
     Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Kosák
Študijný program:technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5370-62676
ID študenta:62676
Vedúci práce:Ing. Lucia Paulovičová, PhD.
Konzultant:Konštrukcie pozemných stavieb: Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD., Statika: Ing. Mária Bellová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava, Stavebná fakulta STU, Katedra Technológie stavieb
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
   - Technická správa k POV
   - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis pre proces realizácie hydroizolácie plochej strechy hydroizoláciou na báze EPDM, vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (Poster)

2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1.nadzemného podlažia, priečny rez schodiskom, 1 pohľad

3. Statika
3.1 Betónové konštrukcie:
    -Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
    -Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
    -Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
    -Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
    -Technická správa statiky
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. FICKULIAK, I. -- GAŠPARÍK, J. -- MAKÝŠ, P. -- TALIAN, J. -- BÚCIOVÁ, M. -- HULÍNOVÁ, Z. Výstavba objektov a stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 301 s. ISBN 80-227-2167-0.
 2. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 3. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 4. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 5. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 6. BILČÍK, J. -- HALVONIK, J. -- FILLO, Ľ. Betónové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 7. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 8. HESTERMANN, U. -- WEINBRENNER, U. -- NEUMANN, D. Stavebné konštrukcie I. Bratislava: JAGA GROUP, 2005. 499 s. ISBN 80-8076-017-9.
 9. HESTERMANN, U. -- NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Vydavateľstvo JAGA GROUP, s.r.o., 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 10. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 11. ZAPLETAL, I. -- KOL. Technológia stavieb: Dokončovacie práce 2. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 299 s. ISBN 80-227-2084-4.
 12. Platné právne predpisy a STN
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Martin Kosák
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu