Jan 22, 2020   3:10 p.m. Zora
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Katarína Jablonická – MTF I-PMA comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Jablonická
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-66459
ID študenta:66459
Vedúci práce:Ing. Martin Hrablik, PhD.
Miesto vypracovania:T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., Bratislava
  
Názov práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretická charakteristika logistických procesov v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
3 Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
4 Zhodnotenie návrhu riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Katarína Jablonická
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu