28. 2. 2020  10:39 Zlatica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Katarína Jablonická – MTF I-PMA komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Katarína Jablonická
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-66459
ID študenta:66459
Vedúci práce:Ing. Martin Hrablik, PhD.
Miesto vypracovania:T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., Bratislava
  
Názov práce:Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretická charakteristika logistických procesov v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
3 Návrh na zefektívnenie logistických procesov v spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.
4 Zhodnotenie návrhu riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2017Ing. Katarína Jablonická
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu