Apr 7, 2020   0:48 a.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Bohdana Hozová – FCFT B-CHI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bohdana Hozová
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-82078
ID študenta:82078
Vedúci práce:doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Regenerácia iónovej kvapaliny z vodného roztoku
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou bakalárskej práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu iónovej kvapaliny. Bakalárska práca má experimentálny aj výpočtový charakter. Úlohou bakalára v experimentálnej časti bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia kvantitatívne oddeliť vodu z vodného roztoku iónovej kvapaliny a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité v návrhovom výpočte deliacej kolóny a kompletného separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda. Získané experimentálne výsledky budú použité pre návrh separačného procesu pre delenie modelovej zmesi alkohol - voda.
  
Rozsah práce:25
  
Literatúra:
  1. Dojčanský, J. - Longauer, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava: Vydavateľstvo Malé centrum 2000 ISBM 80-967064-8-9, s. 149-213
  2. Zhang Z., et al., Effect of methylimidazolium-based ionic liquids on vapor-liquid equilibrium behavior of tert-butyl alcohol + water azeotropic mixture at 101.3 kPa, Chin. J. Chem. Eng. 24, 365-372 (2015)
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2018Bc. Bohdana Hozová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu