Jan 28, 2020   9:03 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Maximilián Pálffy – FCFT B-CHI den [term 8, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie anorganickej technológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Maximilián Pálffy
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-82102
ID študenta:82102
Vedúci práce:prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
Konzultant:Ing. Kamil Kerekeš
  
Názov práce:Elektrochemická výroba vodíka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úlohou tejto práce je sumarizovať možnosti využitia vodíka ako potenciálneho energetického nosiča budúcnosti. Charkterizovať možnosti elektrochemickej výroby vodíka so zameraním sa na možné obohacovanie zemného plynu vodíkom v distribučnej sieti.
  
Literatúra:
  1. FARKAS SMITKOVÁ, M. Vodík a jeho využitie v energetike. Energetika, 63. s. 435--438. ISSN 0375-8842.
  2. SMITKOVÁ, M. -- LALUHA, M. Potenciál využitia vodíka v doprave. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie, 16. s. 32--33.
  3. KAMEŠ, J. Vodík alternativní palivo. Praha : Linde, 2008. 283 s. ISBN 978-80-254-1686-0.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Maximilián Pálffy
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu