Feb 24, 2020   7:33 a.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Matej Slezák – FA B-D den [term 6, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dizajnu
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Slezák
Študijný program:dizajn
Študijný odbor: umenie
Evidenčné číslo:FA-104282-77124
ID študenta:77124
Vedúci práce:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Miesto vypracovania:Ústav dizajnu
  
Názov práce:Dizajn drviče plastových fliaš a podobného plastového materiálu pre krajiny tretieho sveta
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Navrhnite drvič plastových fliaš a obdobného plastového materiálu, koncipovaný tak, aby umožňoval pohon bez pripojenia sa na elektrickú sieť. Uprednostnite ovládanie na ručný pohon pre jednu až dve osoby. Na praktickosť dizajnu nazerajte primárne v kontexte jeho použitia v krajinách tretieho sveta, avšak rovnako komplexne s presahmi vo všeobecnosti tam, kde je ťažšie prístupné napojenie sa na zdroje elektrickej energie.
  
Rozsah práce:Model M 1:1, 2 ks poster 70 cm x 100 cm, teoretická časť, archivne CD, archivny list
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2018Bc. Matej Slezák
študent
 
 
 
 
prof. akad. soch. Peter Paliatka
vedúci pracoviska
 prof. akad. soch. Peter Paliatka
garant študijného programu