Jan 19, 2020   2:45 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lenka Jarušková – MTF B-PMA comb [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lenka Jarušková
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5296-85568
ID študenta:85568
Vedúci práce:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Miesto vypracovania:NIKOV spol. s r.o., Nitra
  
Názov práce:Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Teoretické východiská udržateľného hodnotenia a odmeňovania zamestnancov
2 Analýza súčasného stavu udržateľného hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
3 Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
4 Zhodnotenie navrhovaných opatrení
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Lenka Jarušková
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu