Oct 24, 2020   8:21 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Katarína Čegiňová – FCFT B-CHI den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Čegiňová
Študijný program:
chemické inžinierstvo
Študijný odbor:5.2.17. chemické inžinierstvo
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-86832
ID študenta:
86832
Vedúci práce:
prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Produkcia čistiarenských kalov je aktuálnym problémom všetkých producentov kalov. Hľadajú sa spôsoby nakladania s kalmi z hľadiska ekonomického, energetického ale aj ekologického. Jedným z riešení je aj sušenie kalov, čo vytvára predpoklad pre ich ďalšie nakladanie, ako napr. splyňovanie, spaľovanie a pod.
Práca sa bude zaoberať možnosťami sušenia kalov, výsledkom práce by malo byť zadefinovanie základných materiálových a entalpických bilancií sušenia kalu pre reálnu komunálnu ČOV.
 
 
Rozsah práce:
50 strán
 
 
Literatúra:
  1. BODÍK, I. -- KUBASKÁ, M. Municipal sewage sludge management in the Slovak Republik - actual status and perspectives. Journal of Residuals Science and Technology, 10. s. 153--159. ISSN 1544-8053.
  2. IVANOVÁ, L. -- MACKUĽAK, T. -- GRABIC, R. -- GOLOVKO, O. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- SZABOVÁ, P. -- GRENČÍKOVÁ, A. -- BODÍK, I. Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture. Science of the Total Environment, 634. s. 606--615.
 
 
Dátum zadania:11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:
05. 05. 2019Bc. Katarína Čegiňová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu