23. 2. 2020  13:44 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Katarína Čegiňová – FCHPT B-CHI den [sem 6, roč 3]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Katarína Čegiňová
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5431-86832
ID študenta:86832
Vedúci práce:prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Miesto vypracovania:Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave
  
Názov práce:Definovanie základných parametrov sušiarne čistiarenských kalov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Produkcia čistiarenských kalov je aktuálnym problémom všetkých producentov kalov. Hľadajú sa spôsoby nakladania s kalmi z hľadiska ekonomického, energetického ale aj ekologického. Jedným z riešení je aj sušenie kalov, čo vytvára predpoklad pre ich ďalšie nakladanie, ako napr. splyňovanie, spaľovanie a pod.
Práca sa bude zaoberať možnosťami sušenia kalov, výsledkom práce by malo byť zadefinovanie základných materiálových a entalpických bilancií sušenia kalu pre reálnu komunálnu ČOV.
  
Rozsah práce:50 strán
  
Literatúra:
  1. BODÍK, I. -- KUBASKÁ, M. Municipal sewage sludge management in the Slovak Republik - actual status and perspectives. Journal of Residuals Science and Technology, 10. s. 153--159. ISSN 1544-8053.
  2. IVANOVÁ, L. -- MACKUĽAK, T. -- GRABIC, R. -- GOLOVKO, O. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- SZABOVÁ, P. -- GRENČÍKOVÁ, A. -- BODÍK, I. Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture. Science of the Total Environment, 634. s. 606--615.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2019Bc. Katarína Čegiňová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
garant študijného programu