Mar 31, 2020   8:47 p.m. Benjamín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Branislav Šulgan – FCFT I-CHEI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Branislav Šulgan
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-64049
ID študenta:64049
Vedúci práce:doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Pre separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol – voda bola navrhnutá extrakčná destilácia v prítomnosti imidazóliovej iónovej kvapaliny. Úlohou diplomovej práce bude preskúmať možnosti použitia filmovej odparky pre regeneráciu použitej iónovej kvapaliny. Diplomová práca má predovšetkým experimentálny charakter. Úlohou diplomanta bude nájsť vhodné pracovné podmienky (teplotu, tlak, ...), ktoré umožnia z vodného roztoku kvantitatívne oddeliť vodu a získať čo najčistejšiu iónovú kvapalinu. Získané experimentálne výsledky budú použité na spresnenie návrhového výpočtu deliacej kolóny a kompletného separačného procesu.
  
Rozsah práce:50
  
Literatúra:
  1. Gutierrez Hernandez, J. P., 2013, Extractive distillation with ionic liquids as solvents: selection and conceptual process design, Technische Universiteit Eindhoven, Eindhoven
  2. Lei Z., Li Ch., Chen B., 2003, Extractive Distillation: A Review, Separation and Purification Reviews 32, 121-213
  3. Zhang Z., et al., Effect of methylimidazolium-based ionic liquids on vapor-liquid equilibrium behavior of tert-butyl alcohol + water azeotropic mixture at 101,3 kPa, Chin. J. Chem. Eng 24, 365-372(2015)
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2018Ing. Branislav Šulgan
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
garant študijného programu