Jan 18, 2020   12:30 p.m. Bohdana
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mária Baráthová – FCE I-GAK den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geodetických základov
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Baráthová
Študijný program:geodézia a kartografia
Študijný odbor: geodézia a kartografia
Evidenčné číslo:SvF-5330-73297
ID študenta:73297
Vedúci práce:Ing. Juraj Papčo, PhD.
  
Názov práce:Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetrie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Teoretické aspekty radarových meraní z pohľadu polarimetrie
2. Polarimetrické spracovanie amplitúdovej a fázovej zložky radarových meraní
3. Porovnanie duálnej a plnej polarimetrie
4. Výber, príprava a homogenizácia údajov
5. Praktický experiment na území Slovenska
6. Analýza a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov
  
Rozsah práce:30 - 50 strán
  
Literatúra:
  1. InSAR Principles. The Netherlands: ESA Publications, 2007. 246 s. ISBN 92-9092-233-8.
  2. LEE, J S. -- POTTIER, E. Polarimetric Radar Imaging: From Basics to Applications. Londýn: CRC Press, 2009. 387 s.
  3. Blanchet, G., Charbit, M., Digital Signal and Image Processing Using MATLAB, Wiley-ISTE, 2006, 763 pp., ISBN 978-1-905209-13-2
  4. Richards, J. A., Remote Sensing with Imaging Radar (Signals and Communication Technology), Springer, 2009, 381 pp., ISBN 978-3-642-02019-3
  5. Soergel, U., Radar Remote Sensing of Urban Areas, Springer, 2010, 277 pp., ISBN 978-90-481-3750-3
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2018



Ing. Mária Baráthová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Juraj Janák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
garant študijného programu