2. 4. 2020  2:57 Zita
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Mgr. art. Igor Švaňa – FEI B-AM pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav automobilovej mechatroniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. art. Igor Švaňa
Študijný program:automobilová mechatronika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-100852-87883
ID študenta:87883
Vedúci práce:prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
  
Názov práce:Riadenie modelu motorizovaného padáka
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je analýza návrhu riadenia zjednodušeného modelu autonómneho lietajúceho zariadenia – motorizovaného padáka.
V rámci práce je potrebné získanie prehľadu literatúry zaoberajúcou sa tématikou využívania, riadenia a modelovania motorizovaného padáka (motorized parachute, paraglider), zhrnutie ich výsledkov, vytvorenie databázy typu Bibtex zahrňujúcej krátke abstrakty sledovaných prác s ich stručným zhodnotením, analýza matematického modelu vlastného zariadenia a návrh riadenia vytvoreného v jednom stupni voľnosti.
Úlohy:
1. Realizujte model riadenia polohy modelu motorizovaného padáka s jedným stupňom voľnosti ("kyvadlo") s využitím dosky Beagle Bone v programovacom prostredí Linux.
2. Overte funkčnosť použitých senzorov a akčných členov.
3. Identifikujte dynamický systém kyvadla, navrhnite a overte regulátor polohy kyvadla.
4. Vypracujte technickú správu a návod na použitie vybudovaného systému.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2019Bc. Mgr. art. Igor Švaňa
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
garant študijného programu