24. 2. 2020  7:28 Matej
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Monika Kováčová – FCHPT I-TOZP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Monika Kováčová
Študijný program:technológie ochrany životného prostredia
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-100568-76186
ID študenta:76186
Vedúci práce:prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Konzultant:Ing. Michaela Plekancová
Miesto vypracovania:Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave
  
Názov práce:Možnosti využitia sorpčných procesov na dočisťovanie odpadových vôd
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Súčasné technológie čistenia odpadových vôd nedostatočne odstraňujú niektoré mikropolutanty ako napr. liečivá. Preto sa uvažuje o využívaní dočisťovacích procesoch na konci linky ČOV. Do úvahy prichádzajú hlavne oxidačné a sorpčné procesy.
Práca sa bude zaoberať využitím rôznych druhov sorbentov (aktívne uhlie práškové a granulované, rôzne druhy zeolitov a pod.) na dočisťovanie odpadových vôd s obsahom vybraných liečiv. Pre dané sorbenty budú definované sorpčné kapacity a sledovanie vplyvu zmeny pH na účinnosť sorpcie.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Literatúra:
  1. IVANOVÁ, L. -- MACKUĽAK, T. -- GRABIC, R. -- GOLOVKO, O. -- VOJS STAŇOVÁ, A. -- SZABOVÁ, P. -- GRENČÍKOVÁ, A. -- BODÍK, I. Pharmaceuticals and illicit drugs - A new threat to the application of sewage sludge in agriculture. Science of the Total Environment, 634. s. 606--615.
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2019Ing. Monika Kováčová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
garant študijného programu