Sep 22, 2020   10:22 a.m. Móric
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Rebeka Bielovičová – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Rebeka Bielovičová
Študijný program:
priemyselné manažérstvo
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5298-73807
ID študenta:
73807
Vedúci práce:
Ing. Natália Horňáková, PhD.
Miesto vypracovania:
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Voderady
 
 
Názov práce:
Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Teoretické východiská logistiky s dôrazom na obalové hospodárstvo
2 Analýza súčasného stavu obalového hospodárstva v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
3 Návrh na zavedenie Container manažmentu v podniku Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o.
4 Zhodnotenie návrhu riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:
11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:21. 04. 2019Ing. Rebeka Bielovičová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu