Feb 19, 2020   1:10 a.m. Vlasta
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Libor Maturkanič – MTF I-PMA den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Libor Maturkanič
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-93004
ID študenta:93004
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Miesto vypracovania:ZF Slovakia, a.s., Trnava
  
Názov práce:Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Súčasný stav poznatkovej základne v oblasti finančného controllingu
2 Analýza aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
3 Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
4 Zhodnotenie navrhovaného riešenia
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:21. 04. 2019Ing. Libor Maturkanič
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu