Apr 5, 2020   4:44 a.m. Miroslava
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Martin Michna – MTF I-OAT den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Michna
Študijný program:obrábanie a tvárnenie
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-104241-73473
ID študenta:73473
Vedúci práce:doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Konzultant:Ing. Lukáš Satin, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave, Fremach Trnava, s.r.o.
  
Názov práce:Analýza procesov vstrekovania a vlastností výliskov z plastov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1 Súčasný stav v oblasti spracovania plastov
2 Technológie vstrekovania plastov
3 Formy na vstrekovanie plastov
4 Analýza vlastností výliskov z plastov
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:21. 04. 2019Ing. Martin Michna
študent
 
 
 
 
Ing. Ivan Buranský, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
garant študijného programu