Sep 21, 2019   8:47 a.m. Matúš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Solčanský – MTF I-PMA comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Solčanský
Študijný program:priemyselné manažérstvo
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5298-73594
ID študenta:73594
Vedúci práce:Ing. Lukáš Jurík, PhD.
Miesto vypracovania:Schurter ( SK ) s.r.o., Radošina
  
Názov práce:Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1 Charakteristika skladového hospodárstva v priemyselných podnikoch
2 Analýza súčasného stavu skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
3 Návrh zefektívnenia skladového hospodárstva v podniku Schurter ( SK ) s.r.o.
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:21. 04. 2019Ing. Lukáš Solčanský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
garant študijného programu