30. 5. 2020  2:13 Ferdinand
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslava Lamiová – MTF I-PPP komb [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Miroslava Lamiová
Študijný program:personálna práca v priemyselnom podniku
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-104240-73571
ID študenta:73571
Vedúci práce:
Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Miesto vypracovania:UPIM, MTF STU Trnava
 
 
Názov práce:
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Úvod
1 Teoretické východiská o udržateľnom systéme stabilizácie zamestnancov v priemyselných podnikoch
2 Analýza systému stabilizácie zamestnancov vo vybraných priemyselných podnikoch
3 Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov pre vybrané priemyselné podniky
4 Zhodnotenie návrhu
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
 
 
Dátum zadania:11. 02. 2019
 
 
Dátum odovzdania:21. 04. 2019Ing. Miroslava Lamiová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
garant študijného programu