May 25, 2020   11:23 a.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Vladimír Obselka – FEEIT I-ENE-EE den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Vladimír Obselka
Študijný program:
elektroenergetika
Študijný odbor:
elektrotechnika
Evidenčné číslo:FEI-104414-72561
ID študenta:
72561
Vedúci práce:doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
 
 
Názov práce:
Prevádzkové stavy na nesymetrickom prenosovom vedení
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Analyzujte prevádzkové stavy na nesymetrickom vedení z pohľadu napätia, prúdu a výkonu.
2. Namodelujte nesymetrické vedenie v programoch Matlab a ATP.
3. Analyzujte výsledky z pohľadu strát a úbytkov napätia.
  
Dátum zadania:
11. 02. 2019
  
Dátum odovzdania:
13. 05. 2019Ing. Vladimír Obselka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. František Janíček, PhD.
garant študijného programu